Τροποποίηση Καταστατικού

Το Καταστατικό του ΣΕΤΕΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ της ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄: ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ.. 2

Άρθρο 1 Επωνυμία – Έδρα.. 2

Άρθρο 2 Σκοποί του Συλλόγου. 2

Άρθρο 3 Μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών. 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΟΡΟΙ 3

Άρθρο 4 Πόροι του Συλλόγου. 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΜΕΛΗ.. 3

Α. Εγγραφή – Αποχώρηση – Διαγραφή. 3

Άρθρο 5  Μέλη του Συλλόγου. 3

Άρθρο 6 Εγγραφή μελών. 4

Άρθρο 7 Αποχώρηση μελών. 4

Άρθρο 8 Διαγραφή μελών. 4

Β. Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών. 4

Άρθρο 9 Υποχρεώσεις μελών. 4

Άρθρο 10 Δικαιώματα μελών. 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. 5

Άρθρο 11 Όργανα του Συλλόγου. 5

Α. Γενική Συνέλευση. 5

Άρθρο 12 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. 5

Άρθρο 13 Αποφάσεις – Απαρτία Γ.Σ. 6

Άρθρο 14 Παρουσία στη Γ.Σ. 6

Άρθρο 15 Τρόποι ψηφοφορίας στη Γ.Σ. 6

Άρθρο 16 Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση. 7

Β. Διοικητικό Συμβούλιο. 7

Άρθρο 17 Εκλογή και θητεία Δ.Σ. 7

Άρθρο 18 Συγκρότηση Δ.Σ. 7

Άρθρο 19 Αναπλήρωση μελών Δ.Σ. 7

Άρθρο 20 Αρμοδιότητες Δ.Σ. 8

Άρθρο 21 Λειτουργία Δ.Σ. 8

Άρθρο 22 Καθήκοντα – Αρμοδιότητες προέδρου Δ.Σ. 8

Άρθρο 23 Καθήκοντα Αντιπροέδρου του Δ.Σ. 9

Άρθρο 24 Καθήκοντα – Αρμοδιότητες Γεν. Γραμματέα.. 9

Άρθρο 25 Καθήκοντα – Αρμοδιότητες ταμία.. 9

Γ. Εξελεγκτική Επιτροπή. 9

Άρθρο 26 Καθήκοντα – Αρμοδιότητες Εξελεγκτικής Επιτροπής. 9

Δ. Εφορευτική Επιτροπή. 10

Άρθρο 27 Αρμοδιότητες Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. 10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ. 10

Άρθρο 28 Τρόποι ψηφοφορίας. 10

Άρθρο 29 Αρχαιρεσίες αντιπροσώπων δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης. 12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 12

Άρθρο 30 Σφραγίδα.. 12

Άρθρο 31 Συνδικαλιστική δεοντολογία.. 12

Άρθρο 32 Τροποποίηση του Καταστατικού. 12

Άρθρο 33 Προβλέψεις. 12

Άρθρο 34. 12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄: ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ

Άρθρο 1
Επωνυμία – Έδρα

Ιδρύεται πανελλαδική πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία: Σύλλογος Εργαζομένων Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Σ.Ε.ΤΕΕ).

Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Άρθρο 2
Σκοποί του Συλλόγου

 1. Η προαγωγή και εξύψωση του πνευματικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών του.
 2. Η προάσπιση, προώθηση και διαφύλαξη των κοινωνικών, ασφαλιστικών, οικονομικών, συνδικαλιστικών, επαγγελματικών, εργασιακών συμφερόντων τους.
 3. Η ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης και ειδίκευσής τους.
 4. Η αρμονική καλλιέργεια και συνειδητοποίηση των επαγγελματικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους.
 5. Η ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών, καθώς και με τους άλλους εργαζόμενους, ιδιαίτερα με τις δημοσιοϋπαλληλικές και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
 6. Η παρακολούθηση και μελέτη των κοινωνικών και δημοσιοϋπαλληλικών επαγγελματικών και εργασιακών ζητημάτων, ώστε να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους.
 7. Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων.
 8. Η παροχή βοήθειας στα μέλη του, που έχουν ανάγκη και η οποιαδήποτε σχετική με τις ανάγκες των μελών ή των οικογενειών εξυπηρέτησή τους.

Άρθρο 3
Μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών

Η πραγματοποίηση των σκοπών θα επιδιώκεται από τον Σύλλογο με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο, όπως οι ενδεικτικά αναφερόμενοι παρακάτω:

Η κινητοποίηση, οργάνωση και διεξαγωγή αγώνων για την υποστήριξη των αιτημάτων και διεκδικήσεών, την κατοχύρωση και διεύρυνση των συνδικαλιστικών κατακτήσεων των εργαζομένων, τη βελτίωση των όρων εργασίας, αμοιβής και ασφάλισης, με διαμαρτυρίες, καταγγελίες, ψηφίσματα, στάσεις εργασίας, απεργίες και όποιο νόμιμο μέσο.

 1. Η εκπροσώπηση του Συλλόγου σε όλα τα όργανα της Διοίκησης, στα Διοικητικά και Ασφαλιστικά δικαστήρια, στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια και όπου αλλού νομιμοποιείται να εκπροσωπηθεί.
 2. Η εγγραφή του στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση του χώρου του.
 3. Η συνεργασία με τις άλλες οργανώσεις των Δ.Υ., αλλά και όλων των εργαζομένων.
 4. Η ανάπτυξη της συνδικαλιστικής και επαγγελματικής συνείδησης των μελών.
 5. Η μελέτη των επαγγελματικών, εργασιακών και κοινωνικών προβλημάτων, η ιεράρχηση και ανάδειξή τους, η ενημέρωση, ο προβληματισμός και η συσπείρωση των μελών γύρω από αυτά, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπισή τους.
 6. Η φροντίδα, οργάνωση και προσφορά ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
 7. Η ηθική και υλική βοήθεια των μελών που, εξαιτίας οικονομικών, κοινωνικών ή εξαιρετικών συνθηκών της ζωής τους, έχουν ανάγκη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 4
Πόροι του Συλλόγου

 1. Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών.
 2. Οι συνδρομές των μελών.
 3. Κάθε είδους οικονομική ενίσχυση ή πρόσθετη εισφορά των μελών και άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων, δωρεές ή απογραφές επ’ ωφελεία απογραφής.
 4. Εισπράξεις από έντυπα του συλλόγου, λαχειοφόρες αγορές, διαλέξεις, εορτές, κ.λπ.
 5. Τα έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΜΕΛΗ

Α. Εγγραφή – Αποχώρηση – Διαγραφή

Άρθρο 5
Μέλη του Συλλόγου

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

 1. Τακτικά μέλη του Σ.Ε. ΤΕΕ εγγράφονται:

α) Οι Μόνιμοι Υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.).

β) Εργαζόμενοι, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και ομάδες εργασίας με εξαρτημένη σχέση εργασίας (δηλαδή συμβάσεις ορισμένου χρόνου που αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών) οι οποίοι εργάζονται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ στην Αθήνα και τα Περιφερειακά Τμήματα, χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό και τα λοιπά μέσα εργασίας που παρέχει το ΤΕΕ, υπάγονται στη διεύθυνση της υπηρεσίας που απασχολούνται και τηρούν το ωράριο που ακολουθούν οι υπάλληλοί της. Οι εργαζόμενοι αυτοί γίνονται μέλη μετά από 3 μήνες εργασίας στο ΤΕΕ και για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβασή τους.

 1. Επίτιμα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, με απόλυτη πλειοψηφία των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου, με εισήγηση του Δ.Σ., τα πρόσωπα εκείνα, τα οποία αν και δεν είναι τακτικά μέλη, παρ’ όλα αυτά, με το ενδιαφέρον και την ηθική ή υλική συνδρομή τους, ενίσχυσαν σημαντικά τον Σύλλογο, στην εκπλήρωση των σκοπών του. Η εκλογή αυτή, καθαρά τιμητικού χαρακτήρα, κανένα δικαίωμα δεν δίνει και σε καμία υποχρέωση δεν τα υποβάλλει.

Άρθρο 6
Εγγραφή μελών

Για να εγγραφεί κάποιος ως μέλος, θα πρέπει να υποβάλλει στο Δ.Σ. του Συλλόγου έγγραφη αίτηση με τα πλήρη και ακριβή στοιχεία του, όπου θα δηλώνεται η αποδοχή των σκοπών του Συλλόγου, του Καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και θα καταβάλλεται το δικαίωμα εγγραφής. Προκειμένου για εργαζομένους του άρθρου 5 παράγραφος 1. β) απαιτείται η επισύναψη της σύμβασης στην αίτηση.

Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο, με απόφασή του μέσα σε ένα μήνα, να εγκρίνει – εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις – την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο μητρώο των μελών ή να απορρίψει αιτιολογημένα την αίτηση.

Αν η αίτηση απορριφθεί από το Δ.Σ., ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στην πρώτη Γ.Σ., που μπορεί να είναι και έκτακτη, η οποία οριστικά θα αποφασίσει αν θα δεχτεί τον ενδιαφερόμενο ως μέλος του Συλλόγου.

Άρθρο 7
Αποχώρηση μελών

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σύλλογο με γραπτή δήλωσή του προς το Δ.Σ., υποχρεώνεται όμως να καταβάλει τις τυχόν καθυστερούμενες εισφορές μέχρι την ημέρα της διαγραφής του και δεν έχει δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου.

Άρθρο 8
Διαγραφή μελών

Το Δ.Σ. διαγράφει από το μητρώο τα μέλη που πέθαναν, συνταξιοδοτήθηκαν ή έχει λήξει η σύμβασή τους (προκειμένου για εργαζόμενους του άρθρου 5 παράγραφος 1.β), ή αποχώρησαν όπως ορίζει το άρθρο 7, και τα μέλη που οφείλουν αδικαιολόγητα συνδρομές δυο ετών.

Διαγραφή μέλους μπορεί να γίνει, επίσης, ύστερα από συζήτηση στη Γ.Σ. και αιτιολογημένη απόφασή της.

Η επανεγγραφή διαγραφέντος είναι δυνατή μετά από έγγραφη αίτησή του και απόφαση της Γ.Σ. και εφόσον δεχτεί να καταβάλει όλες τις συνδρομές του από την ημέρα της διαγραφής του.

Β. Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις μελών

Τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν:

 1. Να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου και να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
 2. Να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις τον οργάνων διοίκησης του Συλλόγου, ανεξάρτητα από τις αντιρρήσεις που ενδεχόμενα διατύπωσαν στη διάρκεια της σχετικής διαδικασίας.
 3. Να καταβάλουν, εκτός του δικαιώματος εγγραφής τους, στον ταμία του Συλλόγου, τις συνδρομές τους καθώς και τις πρόσθετες εισφορές, που νόμιμα έχουν εγκριθεί, και οι οποίες δεν μπορούν να ξεπερνούν το τριπλάσιο της ετήσιας εισφοράς.
 4. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Συλλόγου ορίζεται σε 3 ΕΥΡΩ και η ετήσια συνδρομή τους ορίζεται σε 12 ΕΥΡΩ.
 5. Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση της Γ.Σ.

Άρθρο 10
Δικαιώματα μελών

 1. Τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στις Γ.Σ., να παίρνουν το λόγο και να εκφράζουν τις απόψεις τους σε κάθε θέμα. Επίσης να μετέχουν στις εκδηλώσεις του Συλλόγου.
 2. Το δικαίωμα να εκλέγουν, να εκλέγονται, να συμμετέχουν και να ψηφίζουν για να λαμβάνονται οι αποφάσεις των Γ.Σ. έχουν τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη.
 3. Ταμειακά τακτοποιημένα θεωρούνται τα μέλη, που έχουν καταβάλει την εισφορά του τρέχοντος έτους.
 4. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων είναι δυνατόν να γίνει και την ημέρα της εκλοαγοπολογιστικής Γ.Σ. και μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από τις αρχαιρεσίες.
 5. Δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες έχουν και τα νεογραφόμενα μέλη των οποίων οι αιτήσεις εγγραφής εγκρίθηκαν από το Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 11
Όργανα του Συλλόγου

α) Η Γενική Συνέλευση ( Γ.Σ.) των μελών

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή

δ) Η Εφορευτική Επιτροπή

Α. Γενική Συνέλευση

Άρθρο 12
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γ.Σ. των μελών αποτελείται από τα τακτικά μέλη. Είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου και έχει την ανώτατη εποπτεία και την τελική απόφαση σε κάθε υπόθεση του Συλλόγου.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά μια φορά το χρόνο κατά τον μήνα Φεβρουάριο με υποχρέωση φυσικής παρουσίας για τους εργαζομένους που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα και μέσω τηλεδιάσκεψης (διαδίκτυο) για τους εργαζομένους, που υπηρετούν στις Υπηρεσίες των Περιφερειακών Τμημάτων του Τ.Ε.Ε.

Η πρόσκληση για τη Γ.Σ., στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που θα συζητηθούν, ο τόπος, η ημέρα και η ακριβής ώρα έναρξης, αποστέλλεται προς τα μέλη του Συλλόγου, τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν.

Η Γ.Σ. συγκαλείται έκτακτα κάθε φορά που θα το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. ή το ζητάει το 1/10 των μελών, που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, με έγγραφό τους προς το Δ.Σ., όπου θα αναγράφονται και τα θέματα. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος να την συγκαλέσει σε διάστημα οκτώ (8) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης.

Η. Γ.Σ., με την έναρξη των εργασιών της, εκλέγει τριμελές Προεδρείο με ανάταση της χειρός. Στο Προεδρείο δύναται να εκλεγούν ισότιμα τα μέλη του Σ.Ε.ΤΕΕ που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με φυσική παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη.

Άρθρο 13
Αποφάσεις – Απαρτία Γ.Σ

Τα μέλη του Σ.Ε.ΤΕΕ που εργάζονται με φυσική παρουσία στην Κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με φυσική παρουσία. Τα μέλη του Σ.Ε.ΤΕΕ που εργάζονται με τηλεργασία ή είναι σε αναγκαστική απομόνωση για υγειονομικούς λόγους (καραντίνα) ή εργάζονται στις Υπηρεσίες των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, μετά την ταυτοποίησή τους από το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Η ψηφοφορία των μελών που συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης στη Γενική Συνέλευση γίνεται με αυτοπρόσωπη προφορική δήλωση (ΝΑΙ – ΟΧΙ – ΛΕΥΚΟ – ΑΠΟΧΗ) και καταγράφεται από το Προεδρείο.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων (με φυσική παρουσία ή τηλεδιάσκεψη) και ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. είναι άκυρες, αν οι παρόντες δεν είναι περισσότεροι του ενός δευτέρου (1/2) των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών, που εργάζονται στις Υπηρεσίες του ΤΕΕ, στην Αθήνα και στις Υπηρεσίες των Περιφερειακών Τμημάτων.

Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Γ.Σ., καλείται νέα με τα ίδια θέματα και μετά την παρέλευση οκτώ (8) ημερών. Η Γ.Σ αυτή θεωρείται ότι είναι σε απαρτία αν είναι παρόντες το ένα τρίτο (1/3) των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών, που εργάζονται στις Υπηρεσίες του ΤΕΕ, στην Αθήνα και στις Υπηρεσίες των Περιφερειακών Τμημάτων.

Εάν και η δεύτερη Γ.Σ. δεν βρεθεί σε απαρτία, τότε καλείται Γ.Σ. για τρίτη φορά σε διάστημα πέντε (5) ημερών και βρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρόντες το ένα τέταρτο (1/4) των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών, που εργάζονται στις Υπηρεσίες του ΤΕΕ, στην Αθήνα και στις Υπηρεσίες των Περιφερειακών Τμημάτων.

Εάν πρόκειται για τροποποίηση του Καταστατικού ή διάλυση του Συλλόγου ή ανάκληση του Δ.Σ. και της Ε.Ε., απαιτείται η παρουσία των 3/4 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, που εργάζονται στις Υπηρεσίες του ΤΕΕ, στην Αθήνα και και στις Υπηρεσίες των Περιφερειακών Τμημάτων και πλειοψηφία των τριών τετάρτων 3/4 των παρόντων.

Σε περίπτωση ανάκλησης του Δ.Σ. διενεργούνται εκλογές μέσα σε δυο (2) μήνες για την ανάδειξη νέου. Η Γ.Σ. διορίζει 3μελή Επιτροπή για τη διοίκηση του Συλλόγου και τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

Άρθρο 14
Παρουσία στη Γ.Σ.

Κάθε μέλος μπορεί να παρευρίσκεται στη Γενική Συνέλευση μόνον αυτοπροσώπως με φυσική παρουσία (Αθήνα) ή με τηλεδιάσκεψη, όπως αναλυτικά ορίζεται στο Άρθρο 13 Αποφάσεις – Απαρτία Γ.Σ.

Άρθρο 15
Τρόποι ψηφοφορίας στη Γ.Σ.

Η ψηφοφορία για τα διάφορα θέματα γίνεται είτε με ανάταση της χειρός, είτε με μυστική ψηφοφορία και κάλπη για όσους συμμετέχουν με φυσική παρουσία. Για τα μέλη που συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης η ψηφοφορία γίνεται με αυτοπρόσωπη προφορική δήλωση (ΝΑΙ – ΟΧΙ – ΛΕΥΚΟ – ΑΠΟΧΗ) ή με επιστολική ψήφο για θέματα που απαιτούν μυστική ψηφοφορία.  

Η εκλογή ή απαλλαγή από τα καθήκοντά τους οργάνων, μελών της διοίκησης ή εκπροσώπων του Συλλόγου, γίνεται πάντοτε με μυστική ψηφοφορία που διενεργείται με κάλπη για τα μέλη της Αθήνας που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και επιστολική ψήφο για τα μέλη που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από την Περιφέρεια.

Άρθρο 16
Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση

Η Γ.Σ. του Φεβρουαρίου κάθε τρίτο χρόνο είναι εκλογοαπολογιστική και ενεργεί τα ακόλουθα:

 1. Εγκρίνει ή όχι τον απολογισμό του Δ.Σ. και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και αποφασίζει για την απαλλαγή τους από τις ευθύνες τους.
 2. Εκλέγει τριμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη τα οποία δεν μπορούν να είναι και υποψήφιοι.
 3. Ορίζει τον τόπο και το χρόνο των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων για τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση. Σε όσα Περιφερειακά Τμήματα ο αριθμός των μελών υπερβαίνει τα 6 ορίζεται από τη Γενική συνέλευση Εκλογικό Τμήμα. Στα Περιφερειακά Τμήματα που δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για Εκλογικό Τμήμα τα μέλη του ΣΕΤΕΕ μπορούν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο.
 4. Το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης και της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 15 ημερών και μεγαλύτερο των 25.
 5. Ανακηρύσσει τους συνδυασμούς ή τους μεμονωμένους υποψηφίους με βάση καταρτισθέντα πίνακα κατ’ αλφαβητική σειρά των αιτήσεων υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν μέχρι το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας της Γ.Σ.
 6. Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν αιτήσεις συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων, κάθε εκλογέας ψηφίζει ελεύθερα, κατά την κρίση του, από την αλφαβητική κατάσταση των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
 7. Οι υποψήφιοι, εάν επιθυμούν, εκθέτουν στη Γ.Σ. το πρόγραμμά τους.

Β. Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 17
Εκλογή και θητεία Δ.Σ.

Ο Σύλλογος διοικείται από το Δ.Σ., που εκλέγεται κάθε τρία (3) χρόνια. Η θητεία του αρχίζει από την ημέρα που συγκροτείται σε σώμα και λήγει με τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται με ψηφοδέλτια, με μυστική ψηφοφορία και με την εποπτεία της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Δεν είναι δυνατόν να εκλεγούν ίδια πρόσωπα σαν μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 18
Συγκρότηση Δ.Σ.

Το Δ.Σ. που εξελέγη, συνέρχεται με φροντίδα του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου της πλειοψηφούσας παράταξης, μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την ανακήρυξη και συγκροτείται σε σώμα, με την εκλογή από τα νέα μέλη του, του προέδρου, του αντιπροέδρου, του γενικού γραμματέα, του αναπληρωτή γραμματέα και του ταμία του.

Το Δ.Σ. που αποχωρεί, παραδίδει εντός πέντε (5) ημερών από τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ., τη σφραγίδα τα βιβλία, το αρχείο, το ταμείο και κάθε περιουσιακό στοιχείο του Συλλόγου. Για την παράδοση και παραλαβή γίνεται πρακτικό που καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο τηρούμενο από το Σύλλογο. Επικυρωμένο αντίγραφό του δικαιούται να λάβει ο πρόεδρος του απερχόμενου συμβουλίου.

Άρθρο 19
Αναπλήρωση μελών Δ.Σ.

Μέλος του Δ.Σ θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος:

α) αν υποβάλει εγγράφως την παραίτησή του,

β) αν απουσιάσει για ένα τρίμηνο από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. αδικαιολόγητα, κατά την κρίση του Δ.Σ.,

γ) αν, για οποιοδήποτε λόγο, αποβάλει την ιδιότητα του μέλους.

Άρθρο 20
Αρμοδιότητες Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

 1. Διοικεί υπεύθυνα το Σύλλογο, σύμφωνα με τους νόμους και το Καταστατικό και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων από το καταστατικό σκοπών.
 2. Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου και λαμβάνει όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων του Συλλόγου.
 3. Φροντίζει για τη σύγκληση των Γ.Σ. και εκτελεί τις αποφάσεις τους.
 4. Συγκροτεί ειδικές Επιτροπές για τη μελέτη και προώθηση κάθε θέματος.
 5. Συνεργάζεται με άλλους Συλλόγους και Ομοσπονδίες για ζητήματα γενικής φύσης.
 6. Συντάσσει και υποβάλει στη Γ.Σ. τον απολογισμό του.
 7. Εγκρίνει όλα τα έγγραφα που στέλνονται με την επωνυμία του Συλλόγου.
 8. Ενημερώνει τα μέλη του για την πορεία και εξέλιξη των οικονομικών και επαγγελματικών ζητημάτων τους.

Άρθρο 21
Λειτουργία Δ.Σ.

 1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει αυτοπρόσωπα με φυσική παρουσία για τα μέλη του στην Κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα και με τηλεδιάσκεψη για τα μέλη του από τις Υπηρεσίες των Περιφερειακών Τμημάτων τουλάχιστον δυο (2) φορές το μήνα, έκτακτα όσες φορές είναι ανάγκη, με πρόσκληση του Προέδρου του. Τα μέλη του Δ.Σ. από τις Υπηρεσίες των Περιφερειακών Τμημάτων, κατά τη συγκρότηση του Δ.Σ. αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα του Συλλόγου κρίνεται απαραίτητο συμμετέχουν με φυσική παρουσία.
 2. Ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα (με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης) τέσσερα (4) μέλη του.
 3. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
 4. Στην περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου θεωρείται διπλή.
 5. Έκτακτα μπορεί να συγκληθεί όταν το ζητήσουν έγγραφα τρία (3) μέλη του. Στο έγγραφο πρέπει να αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Ο Πρόεδρος, στην περίπτωση αυτή, έχει υποχρέωση να το συγκαλέσει σε επτά (7) ημέρες. Η διπλή άρνηση του Προέδρου να συγκαλέσει το Δ.Σ., μετά την αίτηση που προαναφέρεται, επιφέρει την αναγκαία έκπτωσή του, η οποία απαγγέλλεται, αν αυτός αρνηθεί, με απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα προς τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, με αίτηση οποιουδήποτε μέλους του Δ.Σ.
 6. Κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.
 7. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να παρευρίσκονται με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, τα αναπληρωματικά μέλη του, καθώς επίσης και οποιαδήποτε μέλη του Συλλόγου επιθυμούν, παίρνουν δε το λόγο, μετά από απόφαση του Δ.Σ.
 8. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας, ο αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας και ο Ταμίας του Συλλόγου ανακαλούνται οποτεδήποτε και εκλέγονται άλλοι αντί αυτών. Η απόφαση για την απαλλαγή λαμβάνεται από το Δ.Σ. στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της συζήτησης αυτού του θέματος, εκτός αν κατά την πρώτη συζήτηση παρευρίσκονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και πάντοτε με απόφαση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δ.Σ.

Άρθρο 22
Καθήκοντα – Αρμοδιότητες προέδρου Δ.Σ.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.:

 1. Προσκαλεί το Δ.Σ. στις συνεδριάσεις, καταρτίζει την Η.Δ. μαζί με τον γεν. γραμματέα, διευθύνει τη συζήτηση στις συνεδριάσεις.
 2. Υπογράφει όλα τα έγγραφα με τον γενικό γραμματέα.
 3. Συγκαλεί τη Γ.Σ κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη έκτακτης σύγκλησής της για ορισμένα θέματα σύμφωνα με το άρθρο 12.
 4. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί σε κάθε αρχή, σε κάθε τρίτο, δικαστικά και εξώδικα τον Σύλλογο. Η δικαστική εκπροσώπηση του Συλλόγου είναι δυνατόν με πρακτικό του Δ.Σ. να ανατεθεί και σε άλλο μέλος του.

Άρθρο 23
Καθήκοντα Αντιπροέδρου του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, με τα ίδια καθήκοντα και αρμοδιότητες. Όταν και αυτός κωλύεται, αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται

από αυτό.

Άρθρο 24
Καθήκοντα – Αρμοδιότητες Γεν. Γραμματέα

Ο Γεν. Γραμματέας εισηγείται τα θέματα της Η.Δ., τηρεί τα πρακτικά του Δ.Σ. και τα βιβλία, φυλάσσει τη σφραγίδα και το αρχείο, ενεργεί την αλληλογραφία και συνυπογράφει με τον πρόεδρο όλα τα έγγραφα.

Ο γεν. γραμματέας αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή γραμματέα σε όλα του τα καθήκοντα.

Άρθρο 25
Καθήκοντα – Αρμοδιότητες ταμία

Ο ταμίας:

 1. Τηρεί όλα τα διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία του Συλλόγου και προσυπογράφει με τον πρόεδρο κάθε έγγραφο που αφορά στη διαχείριση.
 2. Ενεργεί τις διάφορες εισπράξεις με διπλότυπες αποδείξεις.
 3. Στο τέλος κάθε εξαμήνου χορηγεί στο Δ.Σ. κατάσταση εσόδων και εξόδων του Συλλόγου.
 4. Ο ταμίας δεν έχει το δικαίωμα να αναλάβει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό του Συλλόγου χωρίς την υπογραφή του προέδρου ή αντιπροέδρου και του γεν. γραμματέα.
 5. Τον ταμία αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.

 

Γ. Εξελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 26
Καθήκοντα – Αρμοδιότητες Εξελεγκτικής Επιτροπής

 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου, έχει 3ετή θητεία, αποτελείται από τρία (3) μέλη που εκλέγονται συγχρόνως με το Δ.Σ. Ασκεί τον έλεγχο σε κάθε διαχειριστική πράξη του Δ.Σ., των υπηρεσιών του, και κάθε άλλης επιτροπής ή οργάνου του Συλλόγου.
 2. Με απόφαση των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται ο Πρόεδρός της.
 3. Για την εκλογή των μελών της ισχύουν όσα ορίζονται στο παρόν Καταστατικό και για την εκλογή του Δ.Σ.
 4. Συνέρχεται τακτικά μια φορά κάθε τρία (3) χρόνια, το μήνα Φεβρουάριο, έκτακτα δε όσες φορές κρίνει τούτο αναγκαίο. Στην τακτική συνεδρίασή της συντάσσει κατατοπιστική έκθεση για τη διαχείριση του Συλλόγου που υποβάλλεται υποχρεωτικά για έγκριση ενώπιον της εκλογοαπολογιστικής τακτικής Γ.Σ, αμέσως μετά την έκθεση των πεπραγμένων του Δ.Σ.
 5. Το Δ.Σ. υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο και τη σύνταξη της έκθεσης.

 

Δ. Εφορευτική Επιτροπή

Άρθρο 27
Αρμοδιότητες Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

Η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, υπό την προεδρία του δικαστικού αντιπροσώπου, εποπτεύει τη διενέργεια των αρχαιρεσιών προς ανάδειξη των διοικητικών οργάνων του Συλλόγου και των αντιπροσώπων για τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που θα εκλεγεί, γνωστοποιεί αμέσως, με ανακοίνωσή της προς τα μέλη του Συλλόγου, τους συνδυασμούς ή τα ονόματα των μεμονωμένων υποψηφίων και τα Εκλογικά Τμήματα των Περιφερειακών Τμημάτων. Στα Εκλογικά Τμήματα των Περιφερειακών Τμημάτων, σύμφωνα με το Άρθρο 16, παρ. 3, φροντίζει για τον ορισμό τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την έγκαιρη αποστολή του εκλογικού υλικού (φάκελοι και ψηφοδέλτια) στα μέλη των Περιφερειακών Τμήματα που θα ψηφίσουν είτε με κάλπη είτε με επιστολική ψήφο σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την τήρηση της τάξης ώστε οι αρχαιρεσίες στην Κεντρική Υπηρεσία του ΤΕΕ και τα Περιφερειακά Τμήματα να διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, με βάση το μητρώο των μελών και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που θα υποβληθεί.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή τηρεί κατά την ψηφοφορία πίνακα των ονομάτων των μελών που ψήφισαν. Στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποστέλλονται οι φάκελοι των μελών που ψήφισαν δια αλληλογραφίας πριν από την ορισμένη ημερομηνία των εκλογών με κάλπη στις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΤΕΕ σε ημερομηνία που θα καθορίσει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ή η εκλογοαπολογιστική Γ.Σ.. Επίσης αποστέλλονται τα πρακτικά των τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών και το εκλογικό υλικό (σφραγίδες κλπ) μετά τις αρχαιρεσίες.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή είναι αρμόδια για τη διαλογή των ψήφων και προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων που έχουν εκλεγεί, με πράξη της, στην οποία αναγράφονται με τη σειρά τα ονόματα των υποψηφίων με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης κάθε υποψηφίου σε κάθε όργανο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 28
Τρόποι ψηφοφορίας

Α) Οι εκλογές διενεργούνται με κάλπη για τα μέλη της Κεντρικής Υπηρεσίας στην Αθήνα και τις Υπηρεσίες των Περιφερειακών Τμημάτων που σχηματίζουν Εκλογικό Τμήμα, ως εξής:

 1. Η εκλογή διενεργείται με ψηφοδέλτια που τυπώθηκαν με φροντίδα της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, στα οποία αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονόματα των υποψηφίων μελών του Δ.Σ., των εκπροσώπων για τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
 2. Το ψηφοδέλτιο και ο φάκελος είναι σφραγισμένα με τη σφραγίδα του Συλλόγου. Ψηφοδέλτιο ή φάκελος που δεν είναι σφραγισμένος με τη σφραγίδα του Συλλόγου ή που φέρει άλλο διακριτικό σημείο, έχει σαν αποτέλεσμα την ακύρωση του ψηφοδελτίου.
 3. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου. Η ψηφοφορία με αντιπρόσωπο απαγορεύεται. Ο φάκελος ρίπτεται ιδιοχείρως από τον εκλογέα στην ψηφοδόχο, ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής.
 4. Η ψηφοδόχος σφραγίζεται πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας από την Εφορευτική Επιτροπή.
 5. Ο φάκελος που περιέχει περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια είναι άκυρος.
 6. Η εκλογή των υποψηφίων γίνεται με σταυρούς προτίμησης. Ψηφοδέλτια χωρίς σταυρούς είναι έγκυρα και συναριθμούνται υπέρ του συνδυασμού. Κάθε μέλος του Συλλόγου θέτει σταυρούς στα ονόματα των υποψηφίων μέχρι του αριθμού των θέσεων του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων για τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση. Κάθε άλλο σημείο έχει σαν συνέπεια την ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

Β) Οι εκλογές στα Περιφερειακά Τμήματα που δεν σχηματίζουν εκλογικό τμήμα γίνεται με ψήφο δια αλληλογραφίας, ως εξής:

 1. Κάθε μέλος του Συλλόγου που ψηφίζει δια αλληλογραφίας, ψηφίζει αυτοπρόσωπα, μυστικά και θέτει σταυρούς στα ονόματα των υποψηφίων στα ψηφοδέλτια που τυπώθηκαν με φροντίδα της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Μπορεί να βάλει σταυρούς μέχρι του αριθμού των θέσεων του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων για τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση. Κάθε άλλο σημείο έχει σαν συνέπεια την ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
 2. Στη συνέχεια θα εσωκλείσει το ψηφοδέλτιο στο λευκό φάκελο που του έχει αποσταλεί από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
 3. Θα τοποθετήσει τον λευκό φάκελο μέσα σε άλλον απαντητικό φάκελο, που επίσης θα του έχει αποσταλεί από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και τον οποίο θα αποστείλει ταχυδρομικώς στην διεύθυνση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Η ημερομηνία αποστολής πρέπει να είναι προγενέστερη από την ημερομηνία των εκλογών με κάλπη στην Κεντρική Υπηρεσία.
 4. Πάνω στον απαντητικό φάκελο θα αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα και το επώνυμο του αποστολέα, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση του ψηφοφόρου με βάση τον κατάλογο των μελών που ψηφίζουν με επιστολική.
 5. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή θα παραλάβει με το ταχυδρομείο ή courier τις επιστολές και θα συντάξει σχετικό πρωτόκολλο που θα ενταχθεί στα Πρακτικά των εκλογών. Κατόπιν, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή θα ελέγξει αν οι αποστολείς των φακέλων που ψήφισαν με επιστολική ψήφο έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Όσες επιστολές προέρχονται από μέλη που δεν είναι ταμειακώς τακτοποιημένα δεν θα ανοιχθούν, αλλά θα φυλαχθούν σε ειδικό για τον σκοπό αυτό αρχείο. Οι υπόλοιπες επιστολές θα αποσφραγισθούν, οι αποστολείς τους θα διαγραφούν από τον εκλογικό κατάλογο.
 6. Εφόσον διαπιστωθεί πάνω σε αυτούς τους φακέλους διακριτικό σημείο που προσδιορίζει τον αποστολέα τους, οι φάκελοι αυτοί θεωρούνται άκυροι και καταστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Οι έγκυροι φάκελοι ψηφοφορίας μονογράφονται από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και ρίχνονται στην κάλπη στην οποία ήδη βρίσκονται οι φάκελοι όσων ψήφισαν αυτοπροσώπως. Για τις παραπάνω ενέργειες γίνεται σχετική αναφορά στο βιβλίο πρακτικών.

Στη συνέχεια γίνεται η καταμέτρηση των φακέλων και η διαλογή των ψήφων.

 1. Το αποτέλεσμα της εκλογής είναι έγκυρο αν έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία τα μισά συν ένα τακτικά μέλη του Συλλόγου, σε διαφορετική περίπτωση η εκλογή επαναλαμβάνεται μετά από δεκαπέντε (15) έως είκοσι (20) ημέρες, οπότε το αποτέλεσμα είναι έγκυρο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ψηφισάντων. Η υποβολή νέων υποψηφιοτήτων και η μεταβολή στη σύνθεση των ψηφοδελτίων απαγορεύεται.
 2. Οι επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας μετά τους πρώτους επτά (7), οι οποίοι αποτελούν τα τακτικά μέλη, αναγράφονται στο πρακτικό της διαλογής ως τακτικά μέλη του Δ.Σ.. Οι επόμενοι επτά (7), είναι αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή
 3. Τη διαλογή των ψήφων μπορεί να παρακολουθήσει οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου.

Τα ονόματα των εκλεγμένων συμβούλων, τακτικών και αναπληρωματικών, των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία, ανακοινώνονται οπωσδήποτε στα μέλη του Συλλόγου.

Άρθρο 29
Αρχαιρεσίες αντιπροσώπων δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης

Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των αντιπροσώπων, με ισάριθμους αναπληρωματικούς, διενεργούνται σύμφωνα με το Καταστατικό της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης και το άρθρο 28 του παρόντος και η θητεία τους είναι 3ετής. Τα μέλη του Σ.Ε.ΤΕΕ που δεν ανήκουν στο τακτικό προσωπικό του ΤΕΕ, (άρθρο 5 παράγραφος 1.β) του Καταστατικού) σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ) δεν ψηφίζουν ούτε μπορούν να είναι υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες για την εκλογή αντιπροσώπων της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30
Σφραγίδα

Ο Σύλλογος έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή που φέρει κυκλικά τις λέξεις: « Σύλλογος Εργαζομένων Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας» και στο κέντρο τον αριθμό 1965, έτος ίδρυσης του Συλλόγου.

Άρθρο 31
Συνδικαλιστική δεοντολογία

Τα μέλη του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και οι αντιπρόσωποι για τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, για τα αξιώματα που κατέχουν, είναι άμισθα. Τα μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν έχουν ψήφο σε ζητήματα που αφορούν αυτά τα ίδια. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται για τις αποφάσεις των συνεδριάσεων που δεν ήταν παρόντα ή διαφώνησαν, η δε διαφωνία τους βεβαιώνεται στα πρακτικά.

Άρθρο 32
Τροποποίηση του Καταστατικού

Ο Σύλλογος διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ. Η απόφαση της Γ.Σ. για τροποποίηση του Καταστατικού και διάλυση του Συλλόγου, λαμβάνεται

σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος. Η περιουσία του Συλλόγου μεταβιβάζεται εκεί που θα ορίσει η Γ.Σ. η οποία θα αποφασίσει για τη

διάλυσή του και το αρχείο του παραχωρείται στην ΑΔΕΔΥ.

Άρθρο 33
Προβλέψεις

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, ρυθμίζεται με αποφάσεις της Γ.Σ., και από την νομοθεσία.

Άρθρο 34

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 34 άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα, 20 Ιανουαρίου 2022,  από τη Γενική Συνέλευση που συνήλθε για την τροποποίηση του Καταστατικού