ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

Νίκης 4, 105 63 Αθήνα

email: setee@central.tee.gr

τηλ.:  6974599214, 210 32 91 258, 210 32 91 382      

Αθήνα 25/8/2020

Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 3903
Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ:
18781 – 25/8/2020

 

Προς:

Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή

Κοινοποίηση:

Πρόεδρο ΤΕΕ & Μέλη Δ.Ε., Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ

Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ

Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Του Συλλόγου Εργαζομένων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

______________

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα μείζονος σημασίας ζητήματα των υπαλλήλων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Το πρώτο εξ’ αυτών άπτεται των εργασιακών δικαιωμάτων των υπαλλήλων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την ισότιμη πρόσβασή τους στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄/02.12.2016) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, ασυμβίβαστα κλπ Προέδρων ΝΠΔΔ, άδεια ασθενείας τέκνου κλπ» με τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η επίλυση του οποίου απαιτεί την προώθηση νομοθετικής ρυθμίσεως εκ μέρους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως εποπτεύοντος Υπουργείου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Το ζήτημα έχει ήδη τεθεί υπόψη της Γενικής Διευθύνσεως Διοικητικών Υπηρεσιών και της Διευθύνσεως Διοικήσεως του Υπουργείου, μετά την διαβίβαση από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκροτήσεως των σχετικών με αριθμό πρωτ.: 26642/6.11.2018 και 26758/12.11.2018 εγγράφων του ΤΕΕ, επί των οποίων μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία απάντηση, ούτε έλαβαν χώρα ενέργειες προς άμεση διευθέτηση και επίλυση του τιθέμενου σε αυτά ζητήματος.

Πρόκειται για την ανάγκη αποσαφήνισης του θεσμικού πλαισίου αναφορικά με τις αποσπάσεις/μετατάξεις προσωπικού προς και από το Τεχνικό Επιμελητήριο για τους λόγους που θα εκτεθούν ακολούθως, προκειμένου να προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση για να διευρυνθεί το εύρος εφαρμογής του εν λόγω νομοθετήματος, εις τρόπον ώστε, για λόγους ίσης μεταχειρίσεως, να καταληφθεί από τούτο και το ΤΕΕ.

Η κρίσιμη διάταξη είναι αυτή του άρθρου 3 παρ.1 ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, ασυμβίβαστα κλπ Προέδρων ΝΠΔΔ, άδεια ασθενείας τέκνου κλπ»  που ορίζει τα εξής:

«Έκταση εφαρμογής

 

  1. Στο ΕΣΚ υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` και β` βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ υπάγονται οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση».

 

Από την επισκόπηση της αιτιολογικής εκθέσεως του ν.4440/2016 δεν προκύπτει ο δικαιολογητικός λόγος που το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) στην δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση συνδέθηκε με την υπαγωγή ενός φορέα στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Τουναντίον, το εν λόγω στοιχείο φαίνεται να είναι παντελώς άσχετο με τους σκοπούς στους οποίους απέβλεψε ο κοινός νομοθέτης δια της θεσπίσεως των οικείων διατάξεων. Η αιτιολογική έκθεση του εν λόγω νομοθετήματος αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής:

«Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της δημόσιας διοίκησης, η κινητικότητα των υπαλλήλων συνιστά ένα κρίσιμο «εργαλείο» για την ανακατανομή του προσωπικού βάσει των πραγματικών αναγκών κάθε φορέα. Παράλληλα, έχει ιδιαίτερα μεγάλη αξία για κάθε υπάλληλο, δεδομένου ότι, παρέχει αυξημένες δυνατότητες να αξιοποιήσει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του, να εμπλουτίσει την εργασιακή εμπειρία του και κατ’ επέκταση να βελτιώσει τις προοπτικές εξέλιξής του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η κινητικότητα συμβάλλει ουσιαστικά στην αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, επιτρέπει την βέλτιστη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της και παρέχει στους υπαλλήλους την δυνατότητα να έχουν ενεργητικό ρόλο στην διαμόρφωση της σταδιοδρομίας τους. ..Αποτέλεσμα των υφιστάμενων παθογενειών είναι ότι η κινητικότητα των υπαλλήλων δεν ανταποκρίνεται ούτε στην ανάγκη κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών ούτε στην εύλογη αξίωση κάθε υπαλλήλου να μετακινείται σε άλλες υπηρεσίες προκειμένου να αξιοποιεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του και να εμπλουτίζει την εργασιακή εμπειρία του.

Βάσει των ανωτέρω είναι προφανές ότι στο πλαίσιο μίας σύγχρονης διοίκησης υφίσταται η επιτακτική ανάγκη να διαμορφωθεί ένα Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας με κύρια χαρακτηριστικά την εισαγωγή ενιαίων και ομοιόμορφων κανόνων για το σύνολο των υπαλλήλων που υπηρετούν σε δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και ΝΠΙΔ, που ανήκουν στην Γενική Κυβέρνηση και την αρμονική σύζευξη της ικανοποίησης των υπηρεσιακών αναγκών με το δικαίωμα του υπαλλήλου στην κινητικότητα».

Ενόψει των ανωτέρω σκοπών στους οποίους απέβλεψε ο νομοθέτης με τις διατάξεις του ν.4440/2016 και στους οποίους κεντρικό ρόλο διαδραματίζει η σταδιοδρομία και εξέλιξη των ίδιων των υπαλλήλων, είναι σαφές ότι δεν έχει καμία συνάφεια με το ρυθμιζόμενο από το νομοθέτη αυτό αντικείμενο, η υπαγωγή ενός φορέα στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Ενόσω ο στόχος του νομοθέτη είναι η βέλτιστη και αποτελεσματικότερη στελέχωση της δημόσιας διοίκησης εν γένει, ήτοι όλου του κρατικού μηχανισμού συλλήβδην, αδιαφόρως του τρόπου χρηματοδοτήσεως του εκάστοτε φορέα και αφού ο νομοθέτης επιδιώκει την ενίσχυση της αξιοκρατίας και της βέλτιστης αξιοποιήσεως του ανθρώπινου δυναμικού των φορέων του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης, παρίσταται άδηλο το γιατί το πεδίο εφαρμογής του ν.4440/2016 περιορίστηκε μόνο στους φορείς εκείνους που ανήκουν στην Γενική Κυβέρνηση, δεδομένου ότι το εν λόγω κριτήριο δεν παρουσιάζει συνάφεια ούτε με το ρυθμιστέο αντικείμενο των διατάξεων του ν.4440/2016 (κινητικότητα υπαλλήλων), ούτε με τους διακηρυγμένους από τον κοινό νομοθέτη στόχους (βέλτιστη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και παροχή στους υπαλλήλους της δυνατότητας να έχουν ενεργητικό ρόλο στην διαμόρφωση της σταδιοδρομίας τους).

Κατά τούτο, διαπιστώνεται μία αδικαιολόγητη στέρηση των υπαλλήλων του ΤΕΕ από το δικαίωμά τους να αξιοποιήσουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που διαθέτουν και να έχουν πρόσβαση στο σύνολο των προς κάλυψη θέσεων του δημοσίου εν γένει, αποκτώντας σημαντική εμπειρία για την διαμόρφωση της σταδιοδρομίας τους και την υπηρεσιακή τους εξέλιξη. Ανακύπτει συνεπώς ένα ζήτημα άνισης μεταχειρίσεως της εν λόγω κατηγορίας υπαλλήλων που εργάζονται για ένα ΝΠΔΔ, ήτοι ενός φορέα που ανήκει σαφέστατα στους κόλπους της δημόσιας διοίκησης και οι οποίοι ως προς την πρόσληψη, την εξέλιξη και την εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), ενώ μισθολογικά έχουν υπαχθεί στο πεδίο όλων των οικείων νομοθετημάτων που διέπει το προσωπικού του Δημοσίου. Αντίστοιχα, αδικαιολόγητη παρίσταται η στέρηση του ίδιου του ΤΕΕ από την δυνατότητα να αξιοποιήσει ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία και επιστημονικά προσόντα από τους λοιπούς φορείς της δημόσιας διοικήσεως, χωρίς τούτο να δικαιολογείται εκ του ότι το ΤΕΕ δεν ανήκει στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, αφού όπως εκτέθηκε ο νομοθέτης απέβλεψε στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης δια του ν.4440/2016 και όχι σε δημοσιονομικούς ή άλλου είδους στόχους, ώστε να δικαιολογείται η χρήση του εν κριτήριου.

Υπό το πρίσμα συνεπώς των ανωτέρω, και προκειμένου οι εργαζόμενοι του ΤΕΕ να μπορέσουν να συμμετάσχουν ισότιμα με τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους στην εθελούσια διαδικασία αποσπάσεων και μετατάξεων του ΕΣΚ καθώς και να διασφαλισθεί η εκπλήρωση των στόχων στους οποίους απέβλεψε ο κοινός νομοθέτης με τις διατάξεις του ν.4440/2016 να προωθηθεί άμεσα νομοθετική ρύθμιση για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ν.4440/2016 και στο ΤΕΕ, ώστε να επιτραπεί η απόσπαση/μετάταξη προσωπικού προς και από τούτο στο πλαίσιο του ΕΣΚ.

Αξιότιμε κ.Υπουργέ,

Η κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων του ΤΕΕ και η διασφάλιση ενός σταθερού εργασιακού περιβάλλοντος, με στόχο την προώθηση της βέλτιστης παραγωγικότητας τούτων, συμπλέκεται και με μία ακόμη επιτακτική νομοθετική μεταβολή, αναγόμενη στον τρόπο χρηματοδοτήσεως του ΤΕΕ. Όπως γνωρίζετε, η φύση και ο ρόλος του ΤΕΕ ως Τεχνικού Συμβούλου της Κυβέρνησης και ως Επιστημονικού και Επαγγελματικού Φορέα των Μηχανικών, απαιτεί την εκτέλεση από το προσωπικό του, καθηκόντων που άπτονται του δημοσίου δικαίου. Οι κατά νόμον απονεμόμενες αρμοδιότητες του ΤΕΕ συμπλέκονται κατά τούτο άρρηκτα με τον τρόπο της χρηματοδοτήσεώς του, η οποία επιβάλλεται να προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη, απρόσκοπτη και παραγωγική εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του ως Τεχνικού Συμβούλου της Κυβέρνησης, δεδομένου ότι η εύρεση πόρων για την κάλυψη των πάγιων αναγκών του, μέσω της ασκήσεως ανταποδοτικής δραστηριότητας, δεν προσιδιάζει στην φύση του ΤΕΕ που δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και του οποίου η λειτουργία δεν υπαγορεύεται και δέον να μην υπαγορεύεται από ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια, ωσάν να λειτουργεί στην πράξη το Επιμελητήριο σαν έναν οιονδήποτε ιδιωτικό επιχειρηματικό φορέα. Παρόμοια δραστηριότητα αλλοιώνει την φύση και τον ρόλο του ΤΕΕ και διακυβεύει τον δημοσίου δικαίου χαρακτήρα του που κατοχυρώνεται νομοθετικά από της ιδρύσεώς του.

Κατά τούτο, μόνον η νομοθετική πρόβλεψη για την κάλυψη των λειτουργικών και πάγιων αναγκών του Επιμελητηρίου από τον κρατικό προϋπολογισμό θα θωρακίσει τον δημοσίου δικαίου χαρακτήρα του ΤΕΕ ως Τεχνικού Συμβούλου της Κυβέρνησης, ενώ ταυτόχρονα θα διαφυλάξει και θα προωθήσει την παραγωγικότητα του προσωπικού του κατά την εκτέλεση των δημοσίου δικαίου καθηκόντων τους, μέσα σε ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

θέτουμε τα δύο ως άνω μείζονος σημασίας ζητήματα υπόψη Σας ώστε να προωθηθεί άμεσα νομοθετική ρύθμιση για την επίλυσή τους και σας καλούμε να μας ορίσετε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την λήψη της παρούσας, συνάντηση για να συζητήσουμε όλα τα ανωτέρω, δεδομένου ότι, ανάγονται στον πυρήνα της ίδιας της λειτουργίας του ΤΕΕ και αφορούν επίσης στα εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων του.

 

Αθήνα, 25.8.2020