3123/2017-02-15 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΕΕ κ. Γ. ΣΤΑΣΙΝΟ

Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γ. Στασινό, για την Ένταξη του Τ.Ε.Ε. στον Κρατικό Προϋπολογισμό και στο Μητρώο της Γενικής Κυβέρνησης.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2017
Αρ. Πρωτ. Σ.Ε.ΤΕΕ : 3123

Προς :
Τον Πρόεδρο ΤΕΕ , κ. Γ. Στασινό

Κύριε Πρόεδρε,

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εργαζόμενων Τ.Ε.Ε., που πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2017, έλαβε αποφάσεις, που στοχεύουν στην επίλυση του χρόνιου αιτήματός μας, που αφορά την Ένταξη του Τ.Ε.Ε. στον Κρατικό Προϋπολογισμό και στο Μητρώο της Γενικής Κυβέρνησης.

Σε αυτή την κατεύθυνση ζητάμε να γίνει συζήτηση στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ με παρουσία του Δ.Σ. του Σ.Ε.ΤΕΕ, ώστε να αναπτύξουμε τις θέσεις μας και να εξηγήσουμε το δίκαιο των αιτημάτων μας :

  1. Ένταξη στον Κρατικό Προϋπολογισμό και στο Μητρώο της Γενικής Κυβέρνησης.

Με τον ν.4046/2012 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής», το ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016», και το «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016», καταργήθηκε η εισφορά του 2% υπέρ Τ.Ε.Ε.

Η κατάργηση του πόρου αυτού δεν συνοδεύτηκε από άλλα μέτρα, τα οποία θα αναπλήρωναν την απώλεια εσόδων του Τ.Ε.Ε. Είναι προφανές, όμως, ότι πέρα από την εύλογη ανασφάλεια που δημιουργείται στους εργαζόμενους, ένας δημόσιος φορέας, όπως είναι το Ν.Π.Δ.Δ. Τ.Ε.Ε., δεν μπορεί να επιτελέσει με αποτελεσματικότητα το έργο του χωρίς σταθερό προϋπολογισμό, ο οποίος να καλύπτει πλήρως τις λειτουργικές του δαπάνες.

Ζητάμε

να λυθεί το πρόβλημα που δημιουργήθηκε μετά την κατάργηση του 2% υπέρ Τ.Ε.Ε., με ένταξη του Τ.Ε.Ε. στον Κρατικό Προϋπολογισμό και στο Μητρώο της Γενικής Κυβέρνησης.

     Για τους εργαζόμενους του Τ.Ε.Ε. είναι αδιαπραγμάτευτη θέση η διασφάλιση της νομικής μορφής του Τ.Ε.Ε. ως Ν.Π.Δ.Δ., ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρόλος του, να μην περιοριστεί η δραστηριότητά του και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του ως τεχνικού συμβούλου της πολιτείας.

  1. Άρση της άνισης μεταχείρισης των εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα

Ως συνέπεια της μη ένταξης του Ν.Π.Δ.Δ. Τ.Ε.Ε. στο Μητρώο της Γενικής Κυβέρνησης, οι εργαζόμενοι του Τ.Ε.Ε. δεν δικαιούνται μετάταξη σε άλλο δημόσιο φορέα.

Ζητάμε

να αρθεί αυτή η διάκριση, που συνιστά αδικία για τους εργαζόμενους στο Τ.Ε.Ε. και άνιση μεταχείριση έναντι των υπολοίπων εργαζομένων στο δημόσιο.

Για την υλοποίηση των παραπάνω είναι απαραίτητη η συνεργασία και η συμπόρευση της Διοίκησης του Τ.Ε.Ε. με τους εργαζόμενους.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Γεωργίου Δημήτριος Μπάτρα Παρασκευή

Η επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ_2017-02-15_3123