2846/21-11-2014 ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς Πρόεδρο & Μέλη της ΔΕ ΤΕΕ, Πρόεδρο & Μέλη της Αντ/πίας ΤΕΕ, Γενική Διευθύντρια ΤΕΕ, Διευθύντρια Διοικητικού Προσωπικού ΤΕΕ (απάντηση για την αξιολόγηση).

Αρ.πρωτ.ΤΕΕ : 29553/21-11-2014

Προς :

  • Πρόεδρο & Μέλη της ΔΕ ΤΕΕ,
  • Πρόεδρο & Μέλη της Αντ/πίας ΤΕΕ,
  • Γενική Διευθύντρια ΤΕΕ,
  • Διευθύντρια Διοικητικού Προσωπικού ΤΕΕ.

Σε συνέχεια του από 18-11-2014 εγγράφου μας, με αρ.πρωτ.ΣΕΤΕΕ 2844/18-11-2014 και αρ.πρωτ.ΤΕΕ 29049/18-11-2014, και δεδομένης της έντονης αγωνίας των εργαζομένων για τη συσχέτισή του με τη διαδικασία των αξιολογήσεων – απολύσεων που ουσιαστικά αποσκοπεί η εφαρμογή του ν.4250/2014, ζητάμε από την Διοίκηση του ΤΕΕ και την Διεύθυνση της Υπηρεσίας να διευκρινιστεί, πρώτον ο σκοπός του εγγράφου και δεύτερον αν εντάσσεται στην υλοποίηση του νόμου ώστε να ενημερωθούν επακριβώς οι εργαζόμενοι του ΤΕΕ.  Ζητάμε επίσης και τη δέσμευση ότι δεν θα είναι η αρχή της εφαρμογής, αμέσως ή εμμέσως, του αντιυπαλληλικού νόμου που θα οδηγήσει στην περαιτέρω συρρίκνωση του ΤΕΕ και στην εξαθλίωση της ζωής των εργαζομένων.

Η αιτία της θεώρησής μας, ότι το έντυπο που ζητήσατε να συμπληρωθεί χαρακτηρίζεται ως πρώτο μέρος της αυτοαξιολόγησης, οφείλεται στο ότι ενώ στο διαβιβαστικό το συνημμένο προ-τυπωμένο έντυπο αναφέρεται ως έντυπο Περιγραφής Θέσης Εργασίας, το ίδιο το έντυπο έχει στοιχεία που παραπέμπουν σε έντυπο αυτοαξιολόγησης, με τα πεδία “ποσοτική εκτίμηση” και “χρόνος απασχόλησης ανά ημέρα” που ζητά να συμπληρωθούν σύμφωνα με την κρίση του κάθε εργαζόμενου.

Τέλος σας διευκρινίζουμε ότι η πλειοψηφία του ΔΣ του ΣΕΤΕΕ δεν διαφωνεί στο να αναγραφεί από τους εργαζόμενους η περιγραφή καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί από την Υπηρεσία ( εξάλλου αυτά ήδη βρίσκονται στο Γραφείο Προσωπικού του ΤΕΕ).

Μας βρίσκει όμως αντίθετους, σύμφωνα με την από 20-06-2014 Απόφαση της Γ.Σ. του ΣΕΤΕΕ, η εφαρμογή του Ν.4250/2014. Εξάλλου, υπάρχει και το έγγραφο του Προέδρου του ΤΕΕ με αρ.πρωτ.17051/27-06-2014 ΑΔΑ: 7ΘΩ546Ψ842-ΣΘ9 για την αναστολή εφαρμογής του Ν.4250/2014 για την αξιολόγηση στο ΤΕΕ.

Για τους παραπάνω λόγους, το ΔΣ του ΣΕΤΕΕ και οι εργαζόμενοι στο ΤΕΕ θα βρίσκονται σε αναμονή των διευκρινήσεών σας, ώστε να εξασφαλιστεί η εργασιακή ηρεμία που αποτελεί αδιαμφισβήτητο συμφέρον τόσο των εργαζομένων όσο και της Υπηρεσίας και ζητάμε την παράταση της προθεσμίας υποβολής του εγγράφου έως ότου διευκρινιστούν τα παραπάνω θέματα.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Γεωργίου Αναστάσιος Ψαραδέλης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση :   Μέλη Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ