ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΤΕΕ
Ευσταθίου Φωτεινή
Μπάτρα Παρασκευή
Πετρούτσα Φωτεινή

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

Ευσταθίου Φωτεινή
Μπάτρα Παρασκευή
Πετρούτσα Φωτεινή


Το πρόγραμμα του συνδυασμού «ΕΝΟΤΗΤΑ για ΠΡΟΟΔΟ»

στις εκλογές του Συλλόγου Εργαζομένων Τ.Ε.Ε., της 4ης.4.2019

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Οι υποψήφιες του ψηφοδελτίου μας, σας προτείνουμε τα εξής:

Α. Διεκδικήσεις από το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ. ή και το Κράτος

 • Ένταξη του ΤΕΕ στα ΝΠΔΔ που περιλαμβάνονται στην Κεντρική Κυβέρνηση
 • Μονιμοποίηση των συμβασιούχων
 • Επαναφορά
 • των επιδομάτων των Ειδικών Λογαριασμών
 • του επιδόματος του διαχειριστικού λάθους για όλους όσους διαχειρίζονται χρήματα, ανεξαρτήτως αν υπηρετούν σε οργανική θέση Ταμία
 • της ειδικής άδειας «εργασία σε οθόνη Η/Υ» για όλους όσους εργάζονται σε Η/Υπολογιστή, ανεξαρτήτως αν υπηρετούν σε οργανική θέση Χειριστή Η/Υ
 • Θέσπιση ειδικής άδειας των υπαλλήλων για τη συνοδεία των τρίτης ηλικίας γονέων τους κατά τη μετακίνηση και μετάβασή τους σε ιατρικά εργαστήρια ή/και τη νοσηλεία τους σε θεραπευτικά ιδρύματα.

Β. Διεκδικήσεις από τις Αιρετές Διοικήσεις του ΤΕΕ ή/και των Περιφερειακών Τμημάτων

 • Αλλαγή των διατάξεων του ΤΕΕ, που αφορούν τη διοικητική διαδικασία των Υπηρεσιών του, ώστε αυτές να εναρμονίζονται με το Διοικητικό Δίκαιο, τον Υπαλληλικό Κώδικα, τον Οργανισμό του ΤΕΕ, τη γενικότερη σχετική νομοθεσία του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ. Για παράδειγμα, κατάργηση  του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν.1486/84, που αντιτίθεται στις αρμοδιότητες και το ρόλο των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Τμημάτων, όπως αυτές καθορίζονται από το  Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο.
 • Τροποποίηση των διατάξεων του ΤΕΕ, που αφορούν την πειθαρχική διαδικασία των Μελών του ΤΕΕ και του κώδικα δεοντολογίας τους, ώστε αυτές να εναρμονίζονται με τις νέες ισχύουσες προβλέψεις άλλων παρεμφερών νόμων, όπως π.χ. του νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την έκδοση των οικοδομικών αδειών, όπου προβλέπονται επιπροσθέτως νέα πειθαρχικά παραπτώματα.
 • Αναθεώρηση της απόφασης που προσφάτως, στις 23-2-19, έλαβε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ για το σχέδιο του νέου Οργανισμού του ΤΕΕ, όσον αφορά τις οργανικές μονάδες των υπηρεσιών και τις οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο, των υπαλλήλων. Πρόκειται περί ενός σχεδίου που μόνο καταργεί οργανικές μονάδες (χωρίς να αναβαθμίζει ούτε μία), δεν αναφέρει τον τρόπο αναπλήρωσης των υπό κατάργηση οργανικών μονάδων και δεν εξαντλεί όλη την κλίμακα διαβάθμισης των οργανικών μονάδων (π.χ. Γραφεία, Υποδιευθύνσεις, Δ/νσεις). Το κυριότερο δε μειονέκτημά του είναι ότι δεν προβλέπει τον αριθμό των υπαλλήλων, καθώς και την Κατηγορία και τον Κλάδο αυτών, που απαιτούνται για να λειτουργήσει εύρυθμα η κάθε οργανική μονάδα.
 • Κωδικοποίηση «κατ’ άρθρο» και με «κινητά φύλλα» όλης της ισχύουσας νομοθεσίας, νομολογίας, γνωμοδοτήσεων της Νομικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ και  διαδικασιών, που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ, τις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες του, την επιστήμη και το επάγγελμα του Διπλωματούχου και του Τεχνολόγου Μηχανικού. Η ενημερωμένη αυτή κωδικοποίηση θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε υπηρεσία  τόσο στο κεντρικό ΤΕΕ όσο και στα Περιφερειακά Τμήματά του.
 • Εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεως με Δικηγόρο παρ’ Εφέταις στην έδρα κάθε Περιφερειακού Τμήματος, όπου λειτουργεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή.
 • Ένταξη του ΤΕΕ στην κινητικότητα των Υπαλλήλων.
 • Στελέχωση με επαρκές και κατάλληλο προσωπικό όλων των Υπηρεσιών του ΤΕΕ, κεντρικού και Περιφερειακών Τμημάτων, οι οποίες έχουν έλλειψη προσωπικού, με κάθε πρόσφορο τρόπο (αποσπάσεις, μετατάξεις, νέες προσλήψεις). Δεν νοείται ως σύννομη η λειτουργία μιας Υπηρεσίας, στην οποία, λόγω έλλειψης προσωπικού, ο μοναδικός υπάλληλός της καλείται να ασκήσει «ασυμβίβαστα» καθήκοντα!!! …, αυτά του εκκαθαριστή με αυτά των διαχειριστών χρημάτων, αξιών και υλικού. Δεν νοείται ως εύρυθμη η λειτουργία μιας Υπηρεσίας, η οποία, λόγω έλλειψης προσωπικού, στηρίζει τις εργασίες της στη φιλοτιμία και στην καλή υγεία ενός ή και δύο υπαλλήλων!!! … ή που δεν μπορεί να συστήσει μια επιτροπή προμηθειών ή παραλαβής με τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη!!! … ή που προσπαθεί να καλύψει περιστασιακά τις διαρκείς ανάγκες της σε τακτικούς υπαλλήλους Διοικητικού-Οικονομικού από Μηχανικούς Ομάδων Εργασίας!!! Δεν νοείται ως εύρυθμη η λειτουργία μιας μεγάλης Βιβλιοθήκης χωρίς Βιβλιοθηκονόμο!!!
 • Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας από το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό του κεντρικού ΤΕΕ και των Περιφερειακών Τμημάτων του για την εκπόνηση εργασιών σε θέματα λειτουργίας των διοικητικών οργάνων και των υπηρεσιών του ΤΕΕ και μη παραγκωνισμό αυτού με αναθέσεις σε ιδιώτες Τεχνικούς Συμβούλους.
 • Δυνατότητα συμμετοχής όλων των υπαλλήλων, που το επιθυμούν, σε γραμματείες επιτροπών, εξεταστικών επιτροπών και σε ομάδες εργασίας.
 • Καταβολή οδοιπορικών στους υπαλλήλους,  που, με καλή πίστη στην υπηρεσία τους, εκτελούν χρέη Κλητήρα και διεκπεραιώνουν απαραίτητες εξωτερικές εργασίες αυτής, μεταβαίνοντας, κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες, εντός ή εκτός της πόλης, με μαζικά μέσα συγκοινωνίας ή με ταξί ή με το ιδιωτικό τους όχημα, στις Τράπεζες, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα ΕΛΤΑ, στην Εφορία, στον ΕΦΚΑ κ.λπ.
 • Καταβολή υπερωριών σε  όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους, του κεντρικού ΤΕΕ και των Περιφερειακών Τμημάτων του, που εργάζονται υπερωριακά.
 • Καταβολή «εκλογικής αποζημίωσης» για την προετοιμασία των εκλογών του ΤΕΕ του 2016, καθώς και για την προετοιμασία των μελλοντικών αρχαιρεσιών του ΤΕΕ. Εκλογική αποζημίωση για όλους τους υπαλλήλους, αφού αυξάνεται και εντείνεται η εργασία όλων. Για όσους κληθούν να εργασθούν εκτός της υπηρεσίας τους και εκτός του ωραρίου τους, αμοιβές δίκαιες και ανάλογες με την προσφερόμενη εργασίας τους.
 • Σύναψη συμβάσεων του ΤΕΕ με Ιατρούς Εργασίας για όλους ανεξαιρέτως τους εργαζομένους σε όλες τις Υπηρεσίες του ΤΕΕ.
 • Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διασφάλιση των όρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
 • Συμμετοχή εκπροσώπου του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με δικαίωμα λόγου και ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους του ΤΕΕ.

 

Γ. Διεκδικήσεις από την Αιρετή Διοίκηση του Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ 

 • Τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού του Συλλόγου μας, ώστε αυτές :
 • να είναι ολοκληρωμένες, σαφείς και σύμφωνες με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία
 • να μην διέπονται από «εκλεκτικισμό» όσον αφορά τον αριθμό των αναπληρωματικών μελών, διότι αυτή η πρακτική είναι παράλογη και άδικη, αφού δεν επιτρέπει την, κατόπιν παραίτησης, αντικατάσταση του όλου αριθμού των τακτικών

μελών και αποτελεί αιτία για ελλιπή σύνθεση του Σώματος και συνεπώς πρόωρη διάλυση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Συλλόγου

 • να παρέχουν όχι μόνο στη θεωρία, αλλά και στην πράξη, τις ίδιες δυνατότητες σε όλους τους συναδέλφους σε κάθε σημείο της Χώρας, όπως
 • τη δυνατότητα παρακολούθησης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. απ’ όλα τα μέλη του Συλλόγου με τηλεδιάσκεψη, ώστε όλοι οι συνάδελφοι να μπορούν να έχουν με άμεσο τρόπο δική τους αντίληψη για τα τεκταινόμενα, τον τρόπο λήψης και το ακριβές περιεχόμενο των αποφάσεων του Δ.Σ.
 • τη δυνατότητα συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. είτε των μελών, είτε του προεδρείου του Δ.Σ. (πλην του Ταμία) με τηλεδιάσκεψη, ώστε όλοι οι συνάδελφοι να μπορούν να θέτουν υποψηφιότητα για οποιαδήποτε θέση του Δ.Σ. και να συμμετέχουν ως εκλεγμένοι, ανελλιπώς, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., χωρίς να αναγκάζονται να ταξιδεύουν, πράγμα που σημαίνει για τους ίδιους απουσία από την εργασία τους καθ’ όλο το ωράριο εργασίας τους, σωματική ταλαιπωρία και προκαταβολή από τους ίδιους των εξόδων μετακίνησής τους, και για το Σύλλογό μας περιττά έξοδα μετακίνησης των μελών του Δ.Σ. ή συνεδριάσεις και λήψη αποφάσεων χωρίς πλήρη ολομέλεια (ιδανική κατάσταση) και κατά συνέπεια, συνεδριάσεις με εύθραυστη απαρτία.

 

Με πίστη στις δυνατότητες του ΤΕΕ και των Υπαλλήλων του

 

Ευσταθίου Φωτεινή

Μπάτρα Παρασκευή (Εύη)

Πετρούτσα Φωτεινή (Φαίη)